Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của buổi sinh hoạt chuyên đề.

Hoạt động góc.

Góc phân vai.

Góc bán hàng.

Góc bác sỹ.

Các nhóm chơi giao lưu.

Hoạt động Giáo dục phát triển nhận thức.

Hoạt động Giáo dục phát triển ngôn ngữ.

 

Content

Content